Rodzaje Mediacji

rodzinne, gospodarcze, cywilne

Poniżej znajdują się informacje na temat prowadzonych przeze mnie mediacji

Rodzaje prowadzonych przeze mnie Mediacji

Każdy spór nadaje się do mediowania. Mediuję we wszystkich możliwych sprawach gdzie prawo dopuszcza zawarcie ugody

Mediacje rodzinne

Mediacje cywilne

Mediacje gospodarcze

Mediacje karne

Kim jest mediator?

Mediator to osoba bezstronna, neutralna (nie ocenia wypracowanych rozwiązań), stwarzająca warunki do rozmowy i poufności.

Mediator powinien być przygotowany merytorycznie do pełnienia swej roli. Powinien mieć także odpowiednie cechy osobowościowe – być asertywny, opanowany, stabilny emocjonalnie.

Mediacja

jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu. W swojej pracy mediator dbając o dobro stron kieruje się następującymi zasadami:

Dobrowolności

- uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, a strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie wywiera presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.

Bezstronności

- strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Przejawem braku profesjonalizmu jest, gdy mediator podejmuje się prowadzenia mediacji będąc spokrewnionym z którąś ze stron lub pozostając z nią w jakichkolwiek innych powiązaniach. Mediator nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich.

Neutralności

– mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron. Mediator stara się te postanowienia urealnić i ukonkretnić. Nie podpowiada stronom własnych rozwiązań, nawet gdyby uznał je za lepsze. Mediator też nie narzuca stronom swojego światopoglądu i wartości.

Poufności

– wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie. Protokół lub sprawozdanie zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.

Akceptowalności

– mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Proces mediacji kieruje się też pewnymi regułami i zasadami. Zostają one ustalone na początku wspólnego posiedzenia i zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad mediacja nie może być przeprowadzona.

Bezinteresowności

– mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie może mieć żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody.

Dokumenty mediacyjne

Język mediacji:

Wyślij wiadomość do mnie

Wkrótce się do Ciebie odezwę

aleksandra_dubiel@wp.pl